Tận tâm trách nhiệm, với những cách thể hiện và truyền tải khác nhau nhưng các sứ giả truyền cảm hứng bao gồm các thầy cô giáo các thương hiệu và nhân sự Ban Đào Tạo, luôn cùng chung một mục tiêu và sứ mệnh là truyền tải giá trị đào tạo, kiến thức và đồng hành cùng học viên trên hành trình học tiếng Anh.

️Xin chúc mừng và tôn vinh những cá nhân, tập thể giáo viên, nhân sự đào tạo của hệ thống IMAP tại Khu vực miền Bắc Trung đã xuất sắc đạt giải thưởng trong các hoạt động đánh giá chuyên môn The Influencer 2022, cũng như có sự thể hiện nổi bật trong công việc. 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

GIÁO VIÊN CÓ NHIỀU HỌC VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT - Giáo viêng mảng Toeic

Mr. Đỗ Ngọc Trung

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'imap RANING.SC EDUCATIONAT THE: INFLUENCER 2022 RAOGIÁ TRUYỀNCĂMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN cÓ NHIỀU HỌC VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT Mr. Bùi Phạm Huy Hoàng Giáo viên mảng lelts'

GIÁO VIÊN CÓ NHIỀU HỌC VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT - Giáo viêng mảng IELTS

Mr. Phạm Huy Hoàng

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'imap ANNG.SC THE INFLUENCER EDUCATION& 2022 TTRUY TRUYỂNCAMHNG VINH DANH ĐÀO TẠONĂM 2022 ĐÀO TẠO TẬN TÂM Ms. Lê Mai Phương Phương Trainer mảng lelts'

ĐÀO TẠO TẬN TÂM - Trainer mảng IELTS

Ms. Lê Mai Phương

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

ĐÀO TẠO TẬN TÂM - Trainer mảng IELTS

Ms. Nguyễn Tôn Thảo Hiếu

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

ĐÀO TẠO TẬN TÂM - Trainer mảng Ms Hoa Junior

Ms. Nguyễn Thị Mai

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'THE: imap AINNGJSC INFLUENCER EDUCATION& 2022 TRUYỄNCAMHÚNG VINH DANH ĐÀO TẠONĂM 2022 kamap ĐÀO TẠO TRIỂN VỌNG Ms. Nghiêm Quỳnh Anh Trainer mảng Toeic Giao Tiếp'

ĐÀO TẠO TRIỂN VỌNG - Trainer mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. Nghiêm Quỳnh Anh

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản

NHÓM ĐÀO TẠO TẬN TÂM 

Team đào tạo điểm trường khu vực Hà Nội

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI - Giáo viên mảng Ms Hoa Junior

Ms. BÙI THỊ HUYỀN GIANG

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. VÕ THỊ NHƯ YẾN

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT - Giáo viên mảng Ielts và Ms Hoa Junior

Ms. ĐẶNG THANH HUYỀN

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'imap RANNGJSC EDUCATION& THE: INFLUENCER 2022 R/OGIA TRUYENCAMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Lê Song Gia Hân. Giáo viên mảng Giao Tiếp'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Giao tiếp

Ms. Lê Song Gia Hân

Có thể là hình ảnh về 2 người, kính mắt và văn bản cho biết 'imap ANING.SC EDUCATION& THE: INFLUENCER 2022 TRUYENCĂMHUNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Dương Dương Thanh Liễu Giáo viên mảng lelts Junior'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Ielts Junior

Ms. Dương Thanh Liễu

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'imap EDUCATION& ANING.SC THE: INFLUENCER 2022 TRITRUYENCAMHING VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 fic hiến ELTS BÁCNINH BẮC IELTS IELTSFighter NINH GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT Ms. Đặng Thị Phương Thảo Giáo viên mảng lelts và Ms Hoa Junior'

GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - Giáo viên mảng Ielts và Ms Hoa Junior

Ms. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'imap ANNG.SC THE INFLUENCER EDUCATION& 2022 TRUVENCAMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Hà Thi Thảo Nguyên Giáo viên mảng lelts và Ms Hoa Junior'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG -  Giáo viên mảng Ielts và Ms Hoa Junior

Ms. HÀ THỊ THẢO NGUYÊN

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT-  Giáo viên mảng Ms Hoa Junior

Ms. HÀ HOA QUỲNH

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT -   Giáo viên mảng Ielts

Ms. HOÀNG NGUYỆT HÀ

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'imap EDUCATIONA ANNG.SC VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 THE: INFLUENCER 2022 RAOGA TRITRUYENCAMHUNG GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT Mr. Hoàng Tất Thắng Giáo viên mảng lelts và Ms Hoa Junior'

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT -   Giáo viên mảng Ielts và Ms Hoa junior

Mr. HOÀNG TẤT THẮNG

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI -   Giáo viên mảng Ielts 

Mr. LƯƠNG KIM CHUNG

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. LƯƠNG THỊ KIỀU OANH

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'imap EDUCATION& TRANING.SC THE INFLUENCER 2022 TRUYENCAMHUNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Mai Thị Lan Giáo viên mảng Toeic Giao Tiếp'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. MAI THỊ LAN

Không có mô tả ảnh.

GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - Giáo viên mảng Ms Hoa Junior

Ms. MARY ROSE ARIOLA HERMANDEZ

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN TRUYỂN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Ietls

Ms. NGUYỄN HÀ TRANG

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

GIÁO VIÊN TRUYỂN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Ms Hoa Junior

Mr. NGUYỄN TUẤN ANH

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI - Giáo viên mảng Ielts

Ms. NGUYỄN DƯƠNG BẢO LINH

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Mr. NGUYỄN DUY HƯNG

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - Giáo viên mảng Toeic 

Ms. NGUYỄN HOÀNG CẨM TIÊN

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THỐNG THÁI - Giáo viên mảng Ielts + Ms Hoa Junior

Ms. NGUYỄN HỒNG LINH

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

GIÁO VIÊN THỐNG THÁI - Giáo viên mảng Ielts 

Ms. NGUYỄN HƯƠNG TRÀ MY

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'THE: EDUCATION& map ANNG.SC INFLUENCER 2022 TRUMENCAMHUNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 uyên cảm hưng SUMMER ONN GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Nguyễn Ngọc Diệp Giáo viên mảng Toeic Giao Tiếp'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. NGUYỄN NGỌC DIỆP

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'imap RANING.SC EDUCATION& THE: INFLUENCER 2022 OGA TRUYENCÂMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT Ms. Nguyễn Phương Mai Giáo viên mảng lelts'

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT - Giáo viên mảng Ielts

Ms. NGUYỄN PHƯƠNG MAI

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'imap ANNGJSC THE: INFLUENCER EDUCATION& 2022 RUYENCAMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 skimap GIÁO VIÊN TRUYÊN CẢM HỨNG Mr. Nguyễn Thanh Tùng Giáo viên mảng Toeic Giao Tiếp'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Mr. NGUYỄN THANH TÙNG

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI- Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. NGUYỄN THỊ ÁNH

Không có mô tả ảnh.

GIÁO VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT - Giáo viên mảng Ms Hoa junor

Ms. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN PHONG CÁCH NHẤT - Giáo viên mảng Ms Hoa junor

Ms. NGUYỄN THỊ HOA

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'imap ANINGJSC EDUCATION& THE: INFLUENCER 2022 RUYỀNCĂMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Nguyễn Thu Thủy Giáo viên mảng lelts'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Ielts

Ms. NGUYỄN  THU THUỶ

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Mr. NGUYỄN TIẾN THÀNH

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI - Giáo viên mảng Ielts

Mr. NGUYỄN VĂN ANH

Có thể là hình ảnh về 1 người, hoa hồng và văn bản

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Ielts

Ms. PHẠM ĐẶNG THUỲ DUNG

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI - Giáo viên mảng Giao tiếp

Ms. PHẠM NGỌC THẠCH

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI - Giáo viên mảng Toeic - Giao tiếp

Ms. PHẠM THỊ HÀ MY

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

GIÁO VIÊN THÔNG THÁI - Giáo viên mảng Ielts

Ms. PHẠM THỊ KIỀU ANH

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'THE: imap ANNGJSC INFLUENCER EDUCATION& 2022 RUYÊNCÂMHÚNG VINH DANH GIÁO VIÊN NĂM 2022 ĐIỂM CAO CHẮC CHỨNG CHỈ MsH04 Xuân La GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG Ms. Tạ Thị Huyền Trang Giáo viên mảng lelts và Ms Hoa Junior'

GIÁO VIÊN TRUYỀN CẢM HỨNG - Giáo viên mảng Ielts và Ms Hoa Junior

Ms. TẠ THỊ HUYỀN TRANG

Hi vọng rằng các bạn sẽ luôn phát huy tinh thần “inspire” và trở thành những “influencer” cho học viên. Xin chúc các thầy cô giáo thật mạnh khoẻ, hạnh phúc và gặt hái được thật nhiều thành công hơn nữa nhé!